Võru Lasteaed Sõleke eripära

Võru Lasteaed Sõleke eripäraSõlekese lasteaia eripäraks on olnud maja avamisest alates rahvuslikkus – toetumine pärimuskultuuri eri valdkondadele (rahvalaulud, -mängud, -tantsud, rahvapillid, rahvaluule, rahvarõivad/kandmistraditsioonid, rahvatarkused, muinasjutud, muistendid, vanasõnad, mustrid, tähtpäevad, tavad, traditsioonid jm).
Tutvutakse Eesti rahvapärimusega (pärimuspäevad, võetakse osa üritustest) ning Võrumaale omase rahvakultuuriga. Rahvuslikke elemente kasutatakse keskkonna kujundamisel nii lasteaia üldruumides, õuealal kui ka rühmas (lasteaia töötajatel on puidust rinna sõlg, lastele on rahvuslike elementidega riided).
Lasteaial on oma väikekannelde ja folkloorirühm ning pikaajalised rahvakultuuril põhinevad traditsioonid. Lasteaial on oma laul, logo, lipp ja pitsat.

Lasteaed Sõleke Võro keele pesäLasteaias rakendatakse ”Keelepesa” programmi, milles osaleb kaks rühma. Esimene keelepesa programmiga liitunud rühm alustas tööd 2011. aasta sügisest. Keelepesa töötab täielikul keelekümblusmeetodil ja seal kasutatakse lastega suheldes üks kord nädalas terve päeva vältel vaid oma maa põlist piirkonnakeelt – Vana-Võromaal võru keelt.  Keelepesapäev Vana–Võromaa lasteaias tähendab seda, et kogu päeva tegevused ja suhtlemine lastega toimub võru keeles.Keelepesa eesmärk on tutvustada lastele oma kodukandi põlist keelt, kultuuri ja kombeid ning julgustada täiskasvanuid lastega oma kodukandi keelt kõnelema ning neile oma kodukandi kultuuri edasi andma.

Lasteaed Sõleke Kiusamisest vabaks„Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga liitus lasteaed 2011. aastal, mille järgi töötab 6 rühma. “Kiusamisest vabaks!” on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendatakse lastesse võimalikult varakult. Igapäevases kasvatusprotsessis esineb lastel omavahelises suhetes olukordi, mida tuleb tegelike põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures ongi oluline hea koostöö lasteaia personali ning lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.

Lasteaed Sõleke tervist edendav lasteaedLasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga 2001. aastal. Põhirõhk on suunatud lapse arengule ja tervisele, soodsate tingimuste loomisele. Lasteaia tervise edendamine lähtub lasteaia õppekavast, arengukavast, aasta tegevuskavast, sisehindamise ja riskianalüüsi kavandatud tegevustest. Tervislike harjumuste kujundamine toimub kogu koolieelsel perioodil koostöös koduga. Lasteaia terviseedenduse eestvedajaks on Sõlekese tervise töörühm. Lasteaias viiakse järjepidevalt läbi suusatamise ja ujumise algõpetust ning toimub aktiivne laste huviringide töö. Huvitegevustena võimaldame lastele täiendavalt tasuta muusika- ja liikumistegevusi, teraapilisi tegevusi erivajadustega lastele. Jalgpall, võimlemine, džuudo, robootika ning teised huvialaringid toimuvad vastavalt lapsevanemate soovile ja on vanemale tasulised.

Lasteaed Sõleke Special OlympicsEt tugevdada koostöövõrgustiku tööd arengulise erivajadusega lapse toetamisel ning leida erinevaid koostöövorme/võimalusi motiveerimaks lapsevanemaid abivajava lapsega tegutsema, on lasteaead liitunud 2015 aastal Eriolümpia väikesportlaste- ja perede programmiga. Eesmärk on tutvustada põhilisi spordioskusi intellektipuudega ja -puudeta lastele vanuses 2 kuni 7 aastat. Mänguline sportlik programm ütleb lastele ja nende peredele tere tulemast eriolümpia maailma igal reedel, kell 8.30 Sõlekese saalis. Lisaks grupitundidele käiakse koos matkadel, suusatamas, korraldatakse sportlikke pereõhtuid.
Rohkem infot: https://eeo.ee/organisatsioon/laste-ja-perede-programm/

Sõlekese lasteaia köögile on väljastatud alates oktoobrist 2022. a Põllumajandus –ja Toiduameti poolt Ökomärgis „20-50% mahe“. Lastele pakutakse mahetoorainest valmistatud toitu. Mahepõllumajanduslike toodete osakaal on arvestatud kogusest.