Tugisüsteemid

Meie lasteaia kogemustega pedagoogid on head varajased märkajad. Tugispetsialistide abil toetatakse lapse võimetekohast arengut õigeaegselt. Lapse eripärad, tugevad küljed ja individuaalsed vajadused on aluseks vajalike meetmete ja kohanduste planeerimisel. Usume, et hea koostöö koduga viib tulemusteni!
Sõimerühmades viiakse läbi lapse esmane arengu hindamine PEREVESTLUSENA ning kord nädalas viib eripedagoog Kadri rühmades läbi kõnet ja tunnetustegevust arendavaid mänge.
Sobitusrühmas õpivad ja mängivad koos tavalastega ka mõned erivajadusega lapsed. Sobitusrühmas ja aiarühmades hindavad tugispetsialistid lapse arengut, et selgitada välja lapse arengu toetamise vajadus. Sügisel kirjutavad tugispetsialistid pärast hindamist kokkuvõtte lapse arengumappi. Kevadel annavad tugispetsialistid hinnangu abi saanud laste arengule. Eripedagoog Kadri tegeleb laste kõne- ja tunnetustegevuse arengu toetamisega. Kadrit toetab eripedagoog Piret 1 kord nädalas.

Meie lasteaias on kaks tasandusrühma, kus pööratakse erilist tähelepanu nii kõne kui ka tunnetustegevuse arendamisele. Kõigile lastele koostatakse individuaalne arenduskava ning igal lapsel on võimalik saada tugispetsialisti abi 3–4 korda nädalas. Peoleode rühmas toetab lapsi eripedagoog Birgit ja Lõolindude rühmas tegutseb aktiivselt eripedagoog Kristi.

Erivajadustega lastele pakutakse lasteaias vajaduspõhiselt mänguteraapias osalemise võimalust. Mänguteraapia pakub lapsele võimaluse väljendada oma tundeid ja kogemusi turvalises ja toetavas keskkonnas. See erineb tavamängust selle poolest, et terapeut aitab lapsel läbi mängu lahendada tema jaoks üles kerkinud probleeme. Lisainfot mänguteraapia kohta saab mänguterapeut Kadri Rebaselt.
Kui Sa tunned, et vajad tuge ja nõustamist lapse arendamisel ja kasvatamisel, siis võta julgelt ühendust oma rühma tugispetsialistiga:

Sõimerühmad – eripedagoog Kadri
Aiarühmad ja sobitusrühm – eripedagoogid Kadri ja Piret
Tasandusrühmad – eripedagoogid Kristi ja Birgit

Lisaabi võimalused Võrumaal: