Tugisüsteemid

Meie lasteaia kogemustega pedagoogid on head varajased märkajad. Tugispetsialistide abil toetatakse lapse võimetekohast arengut õigeaegselt. Lapse eripärad, tugevad küljed ja individuaalsed vajadused on aluseks vajalike meetmete ja kohanduste planeerimisel. Usume, et hea koostöö koduga viib tulemusteni!
Sõimerühmades viiakse läbi lapse esmane arengu hindamine PEREVESTLUSENA ning kord nädalas viib eripedagoog Kadri rühmades läbi kõnet ja tunnetustegevust arendavaid mänge.
Sobitusrühmas õpivad ja mängivad koos tavalastega ka mõned erivajadusega lapsed. Sobitusrühmas ja aiarühmades hindavad tugispetsialistid lapse arengut, et selgitada välja lapse arengu toetamise vajadus. Sügisel kirjutavad tugispetsialistid pärast hindamist kokkuvõtte lapse arengumappi. Kevadel annavad tugispetsialistid hinnangu abi saanud laste arengule. Eripedagoog Kadri tegeleb laste kõne- ja tunnetustegevuse arengu toetamisega. Lisaks tegeleb aiarühmades lastega üks kord nädalas eripedagoog Piret.
Meie lasteaias on kaks tasandusrühma, kus pööratakse erilist tähelepanu nii kõne kui ka tunnetustegevuse arendamisele. Kõigile lastele koostatakse individuaalne arenduskava või arendusplaan. Igal lapsel on võimalik saada tugispetsialisti abi 3–4 korda nädalas. Peoleode rühmas toetab lapsi eripedagoogi assistent Birgit ja Lõolindude rühmas tegutseb aktiivselt eripedagoog Kristi.
Kui Sa tunned, et vajad tuge ja nõustamist lapse arendamisel ja kasvatamisel, siis võta julgelt ühendust oma rühma tugispetsialistiga:
Sõimerühmad – eripedagoog Kadri
Aiarühmad ja sobitusrühm – eripedagoogid Kadri ja Piret
Tasandusrühmad – eripedagoogid Kristi ja Birgit

Lisaabi võimalused Võrumaal:
Haridus- ja Noorteamet Rajaleidja Kagu-Eesti büroo, Võru, Kooli 6 III korrus
Eripedagoog Merike Mägise
Logopeed Sirli Pikk
Eripedagoog/logopeed Tiiu Soodla
Psühholoog Ruth Ong
Sotsiaalpedagoog Kristiina Lattu

• Lõuna-Eesti Haigla – logopeed Juta Kits, I korrus C korpus kab nr 104, tel 786 8563
• OÜ Sõnavõru – logopeed ja eripedagoog Elina Bogomolova, tel 521 7574,
Tartu Unimed (müofunktsionaalne teraapia) – https://unimed.ee/ortodontia/muofunktsionaalne-ravi/?utm_source=kliinikud_tartu
Sakrum – http://sakrum.ee, , tel 50 72 138