Projektid

Sihtasutus Innove projekt 2020

EL logoTaotlusvoorus eraldas Sihtasutus Innove lasteaia projektile “Projektiõpe kui paljude võimalustega õppemeetod” elluviimiseks 2125 eurot.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Täiendada Võru lasteaia Sõleke lasteaiaõpetajate teadmisi arendavast õpikäsitusest. Õpetajatele tutvustatakse, kuidas sisukamalt rakendada projektipõhist tööviisi, mis toetab uueneva õppekava täitmist. Läbi ühise õppimise luuakse tänapäevane organisatsioonikultuur, mis toetab iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut soodustava, õpioskusi ja loovust arendava õpikäsituse keskkonna. Õpetajad on projekti lõpuks viinud end muutustega kurssi ja vastavalt sellele kohandanud oma tööd lasteaias lastega ühtsetel arusaamadel.

Projekti tegevused:

Projekti tegevused toimuvad 02.03.2020 – 01.12.2020.

Märtsis toimub koolitus teemal- “Projektiõpe kui paljude võimalustega õppemeetod” (korraldab Huvi OÜ).

Aprillis toimub avatud loeng “Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine lasteaias projektipõhise õppeviisi toel”, kus kogemusi jagab Ülenurme lasteaia pedagoog-metoodik.

Mais viiakse läbi lasteaias õpikogukond õpetajalt õpetajale.

Septembris külastatakse kogemusõppe eesmärgil lasteaedu (Luunja Lasteaed Midrimaa ja Toila lasteaed Naerumeri).

Septembrist oktoobrini tegeletakse õppekava uuendamisega.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projektid

KIK logo

„MAMMUT MOOSIPURGIS“ (01.09.2017- 30.05.2018)

Projekti kitsamaks eesmärgiks: on eelkooliealiste laste osalemine ühel keskkonnahariduslikul aktiivõppeprogrammil 2017/2018 õ- a, mille käigus saadud teadmised ja kogemused väärtustavad looduskeskkonda ning väljenduvad laste käelistes tegevustes.

Projekti tegevused: Jääaja Keskuse aktiivõppeprogrammis MAMMUTIPOEG ÄKSEL TULEB KÜLLA 5-6 aastased lapsed vaatlevad Jääaja Keskuses loomade kohastumusi ilmastikuoludega, arutlevad looduses valitsevate seoste üle, õpivad siduma kohastumusi ümbritseva keskkonnaga. Jääaja Keskuse aktiivõppeprogrammis MOOSIPURGI JA PABERIRULLI MITU ELU 5-7 aastased eelkooliealised lapsed õpivad tundma, nimetavad, liigitavad ja sorteerivad erinevaid materjale, saavad teadmisi materjalide taaskasutamise võimalustest.

„MOOSIPURGIGA VÕRTSJÄRVEST MAMMUTITEMAALE“ (01.09.2018 – 30.06.2019)

Projekti eesmärk: Suuname lapsi märkama nähtusi ja muutusi looduses, uurima, mõistma ja tunnetama ümbritsevat maailma terviklikult, kujundades lastes loodushoidlikke väärtushinnanguid ja arusaama, et inimene on osa loodusest ning igapäevategevustes järgima säästva keskkonnakasutuse põhimõtteid.

Projekti tegevused: EMÜ Võrtsjärve õppekeskuse aktiivõppeprogrammis 6- 7 aastased lapsed vaatlevad ja uurivad:
KALU: eesmärgiks on teada kalade eripära võrreldes maismaaloomadega, õppida vaatlema ja teada olulisemaid kalaliike.
VEETAIMI: eesmärgiks on osata kirjeldada pilliroogu ja kõrkjat, teada veetaimede kasutamist ja erinevate veetaimede nimetusi. Veetaimede kogumine Võrtsjärvel ja parvesõit (1 tund).

“TEADMISTE JAHIL MARSRUUDIL TARTU LOODUSMUUSEUM” (01.09.2019 – 30.12.2020)

Projekti eesmärgiks: on eelkooliealiste laste osalemine ühel keskkonnahariduslikul aktiivõppeprogrammil 2019/2020 õ-a, mille käigus saadud teadmised ja kogemused väärtustavad looduskeskkonda, avardavad laste silmaringi ning väljenduvad laste igapäevategevustes (mängus, loovtöödes jm).

Projekti tegevused: 5-7 aastased lapsed võtavad osa aktiivõppeprogrammist:
KALAD: eesmärgiks on teada kalade eripära võrreldes maismaaloomadega, õppida vaatlema ja teada olulisemaid kalaliike.
VEETAIMED: eesmärgiks on osata kirjeldada pilliroogu ja kõrkjat, teada veetaimede kasutamist ja erinevate veetaimede nimetusi. Veetaimede kogumine Võrtsjärvel ja parvesõit (1 tund).

RETK SIPELGARIIKI 801.09.2020 – 30.12.2020

Projekti eesmärk ja tegevused: Programmi käigus püütakse vaadata metsakuklaste imepärasesse maailma, uuritakse nende välimust ja elukorraldust. Räägitakse nende kuuejalgsete väga olulisest kohast metsa ökosüsteemis, nende pereelust, sõjategevusest, karjapidamisest ning ehituskunstist

Hariduse infotehnoloogia sihtasutuse poolt finantseeritud projektid

Hitsa projekt 2019/2020 Projekti tegevuskava: Mina Olen..
Proge Tiigri programmi seadmete taotlusvoorus taotleti toetust robootika komplektide jms ostmiseks. Seadmete taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. HITSA ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi. Programmi tegevusi toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Taotletud seadmed: Lego Education We Do 2,0 põhikomplekt; Lego Education; Coding Express; Dash robot; Tahvelarvuti Galaxy Tab A 10,1 2019, 32GB, LTE

Õppematerjal: Lego WEDO tegevuse kava Wedo Naeris

Hitsa Projekt 2020/2021 Projekti tegevuskava

 

Eesti Roheline Liikumine                                                           

MEIE LASTEAED OSALEB CLIKIS-NETWORK KLIIMASÕBRALIKUD KOOLIKÖÖGID PROJEKTIS (1.09.2020- 31.12.2022)   

Projekti „CLIKIS-Network – kliimasõbralikud kooliköögid“ eesmärgiks on näidata, kuidas lasteaia- ja kooliköökides on võimalik keskkonnamõju vähendada, pakkudes seejuures tervislikku, lapsesõbralikku, kõrgekvaliteetset ning taskukohast toitu. Projekt pakub lasteaiale võimalust analüüsida oma köögi seadmeid, menüüd, toiduvalmistamise praktikaid ning jäätmekäitlust.

Clikis logo Eesti Roheline Liikumine