Päevakava

Kogu lapse päeva käsitletakse sujuva protsessina, kus igapäevategevuste käigus toimub ka teadmiste omandamine. Muusika- ja liikumistegevuste ajad on fikseeritud, muud õppetegevused toimuvad mänguliste ja projekti tegevuste kaudu lähtuvalt laste vajadustest ja  õppe- kasvatusvaldkondade eesmärkidest. Valdavaks meetodiks on projektõpe, kus tegevuste läbiviimisel arvestatakse laste võimete ja huvidega. Teadmisi omandatakse rühma ja alarühmadena, kasutades erinevaid kaasaegseid aktiivõppe meetodeid.

LASTEAIA PÄEVAKAVA 2023-24 õa Kinnitatud direktori käskkirjaga 30.08.2023 nr 20.2-1/175