Lasteaed Sõleke

Lasteaia missioon

Lasteaia töötajad toetavad iga lapse individuaalsust, kasvamist ja arenemist ning alushariduse omandamist koostöös perekonnaga lähtudes lapse tervisest ning rahvakultuuri traditsioonidest.

Lasteaia moto ja visioon 

Saab sõleks süda, hõbeviisiks mõte ja võlukütkeis laulab me hing. (O.Saare luuleread)
Lasteaed ühendab uudsed kasvatus- ja õpetuspõhimõtted rahvuslikkusega ehk vana ja uut seob sõlg.

Lasteaia väärtused

1. HOOLIMINE JA VARAJANE MÄRKAMINE
Hoolime ja peame lugu nii lastest kui ka täiskasvanutest.
Jälgime ja toetame lapse individuaalset arengut koostöös tugispetsialistide ja lastevanematega.

2. LAPSEST LÄHTUV ÕPIPROTSESS
Arvestades lapse võimeid, loomupäraseid andeid, huve, omaalgatust ja erivajadusi loome lapse arengut arvestava kasvukeskkonna.

3. TURVALISUS
Loome lastevanematele kindlustunde, et nende lapsel on lasteaias hea ja turvaline olla.

4. TRADITSIOONID JA TERVIS
Lasteaia ühiste tegemiste kaudu hoiame rahvakultuuri traditsioone.
Tunneme rõõmu liikumisest, tervislikust toidust, heast tujust ja sõpradest.

5. KOOSTÖÖ
Suhtleme erinevate huvigruppidega, leiame parimaid lahendusi, tunneme huvi ja austame üksteist.

Lasteaiast

Lasteaed Sõleke asub Võru linnas, Olevi linnaosas, suure õuealaga piirneval maa – alal. Lasteasutus paikneb linna tähtsamate liiklusteede, Võru Maksimarketi ning Võru Taluturu läheduses.

Meie lasteaed on 1984. aastal tüüpprojekti järgi ehitatud 280–kohalisena ja 12-rühmalisena.
Alates 2000. aasta algusest kannab lasteaed nime Võru Lasteaed Sõleke. Lasteaeda on rekonstrueeritud 2017 aastal.
Lasteaed on avatud igal tööpäeval kella 7:00 kuni 19:00-ni (sh. valverühm 17:30 – 19:00).
Avatud on 3 sõimerühma ning 9 aiarühma, mille hulgas on 1 sobitusrühm ja 2 tasandusrühm.

Lasteaed käib kaasas ühiskonna muutuste ja arenguga, soovides lastele parimat arengukeskkonda pakkuda. Lasteaias töötavad professionaalsed õpetajad, kes kasutavad innovaatilisi õppemeetodeid (projekt-, digi-, avastus- ja õuesõpe). Lapse arengut toetatakse igakülgselt, et ta saaks hakkama tänapäeva muutuvas maailmas. Arvestades lapse võimeid, huve, omaalgatust, erivajadusi loome lapse arengut arvestava kasvukeskkonna, mis loob aluse lapsest lähtuvaks tegevuskultuuriks. Suuremat tuge vajavatele lastele on välja töötatud toimiv tugivõrgustiku süsteem.

EL logo